Đại lý tàu biển(Cơ bản + Nâng cao)
 • * Phần giới thiệu
 • * Các công ty vận tải và các công ty trung gian
 • * Thương mại quốc tế
 • * Vận tải đường biển và vận tải đa phương thức
 • * Các loại Tàu biển và cảng biển
 • * Nhân viên đại lý tàu
 • * Đại lý tàu biển và hải quan
 • * Xu hướng container hóa và các loại container
 • * Khai thác vận tải biển theo tuyến – Hàng nhập
 • * Khai thác vận tải biển theo tuyến – Hàng xuất
 • * Vận tải biển theo từng chuyến riêng biệt
 • * Các vấn đề pháp lý, thông báo về khiếu nại và bảo hiểm